Vedtægter for Andelsselskabet Rindby Vand


§ 1 Navn og Hjemsted

Andelsselskabet “Rindby vand”.

 

Selskabet har hjemsted på Fanø

 

§ 2 Formål


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for selskabet fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor selskabets forsyningsområde, der er sommerhus området inden for ”Rindby strand” m.v., med godt og tilstrækkelig vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings - og deraf afledte spørgsmål.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlemmer.

 

Tilsvarende gælder ejendomme der er opdelt i andelsboliger.

For ejendomme med flere ejere anerkendes kun et medlemskab.

§ 4 Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

 

Vedtægter, regulativ og gældende takstblad kan hentes på selskabets hjemmeside www.rindbyvand.dk

§ 5 Medlemmers hæftelse


For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne personligt og solidarisk, men subsidiært idet kreditor principalt skal gøre krav gældende mod selskabet.

 

Medlemmerne hæfter indbyrdes ligeligt.

 

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af selskabets regulativ og takstblad- herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

 

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet, ved dødsfald medlemmets bo, forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.

 

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om - at medlemmet indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen

 

Ethvert medlem hæfter for sine eventuelle lejere.

 

I tilfælde af ejendomsoverdragelse eller overgang ophører medlemskab ikke førend, den nye ejer har anmeldt ved erklæring jf. ovenfor og opnået medlemskab, samt evt. restancer er betalt.

§ 6 Udtræden af selskabet


Bortset fra ejerskifte kan udtrædelse alene ske i forbindelse med nedlæggelse af fast ejendom, i hvilket tilfælde vandforsyningen afbrydes ved nedlæggelse af installationen.

 

I alle tilfælde af udtræden sker dette uden, at den udtrædende har krav på selskabets formue.

Omkostningerne ved udtræden, herunder afbrydelse af vandforsyningen afholdes af den udtrædende.

§ 7 Levering til ikke medlemmer (købere)

Distributionsforeninger / selskaber, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet vil, mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand.

Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 
§ 8 Anlæg

 

Selskabet har ejendomsretten og vedligeholdspligten til hele forsyningsanlægget incl. stikledninger til og med første stophane, eller hvor en sådan ikke findes, så første hane i målebrønd før måler. Der skal være en målebrønd ved huset, hvor måleren er placeret.

§ 9 Ledninger over privat grund


Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme.

 

Nødvendige reparationer skal kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning.

 

Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst og af bestyrelsen godkendt deklaration.

 

Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter, men kan pålægge, det eller de medlemmer, i hvis interesse ledningsførelsen sker, at betale udgifterne

§ 10 Generalforsamling 


Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

 

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest den 15. februar. De indkomne forslag vil blive udsendt til andelshaverne med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.    Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5.    Behandling af indkomne forslag.

6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7.    Valg af registreret eller statsautoriseret revisionsfirma.

8.    Eventuelt. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

 

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 11 Stemmeret og afstemninger 


Hvert medlem har en stemme pr. ejendom vedkommende ejer.

 

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

 

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

 

Købere, i henhold til § 7, har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

 

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.   

 

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Bestemmelser i denne vedtægt, der vedrører den solidariske hæftelse, kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.  

§ 12 Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. I ulige år afgår 3 i lige år 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

 

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning, antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

 

Den har ansvar for regnskabsførelse og opstiller årsregnskab og budget.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af  de tilstedeværende  bestyrelsesmedlemmer.

 

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

 

Selskabets bestyrelse eller den, der af bestyrelsen bemyndiges dertil, har mod behørig legitimation, fri adgang til medlemmernes ejendomme, når tilsyn med de til vandværket hørende ledninger nødvendiggør dette.

Såfremt samtlige medlemmer af bestyrelsen fratræder samtidigt, er den fratrådte bestyrelse ansvarlig for driften af selskabet, indtil en ny bestyrelse er valgt. Den fratrådte bestyrelse er berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse.

§ 13 Tegningsret


Selskabet tegnes af formanden i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen.

§ 14 Regnskabet 


Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til d. 31/12.

 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overskuddet kan kun bruges til vandforsyningsformål.

 

Revision af regnskaberne foretages af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 15 Opløsning


Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

 

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 10 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 16 Ikrafttræden


Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 3/11 1958 og sidst ændret på generalforsamlingen den 27/3 2011.


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk