Således passer du din Vandmåler - se hvordan den bruges og vedligeholdes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Målerbrønde/ Vandmålere:

Målerbrønden skal placeres umiddelbart indenfor skel ved adressevejen.

Vandmåleren ejes af vandværket, men det er husejerens ansvar at måleren ikke lider overlast, f.eks. frostsprænges.

Det betyder: Pas på målebrøndene,  det er jeres ansvar!

Målerbrøndene skal være rene og tilgængelige.

Målebrøndene skal have den varme der kommer nedefra! Så

Der må ikke være isoleringsmaterialer i bunden af målebrønden.

- Sørg for, at brøndene ikke er halvt fyldt med sand.  Der skal være ”fuld” dybde.

- Sørg for, at der er sand/ jord, helt op til den udvendige kant.

- Sørg for, at dækslet straks bliver lagt på, når der åbnes eller lukkes for vandet.

- Når vandhanerne i huset er lukket, skal vandmålerens visere/ displayet være i ro. 

- Vandmålerens visere skal stå stille, når (I mener) der er lukket for vandet i målebrønden.

 Samtidig med målerudskiftning monteres der en kontraventil (tilbageløbsventil) i vandmåleren.

Vi erfarer at nogle ejere har en fejlplaceret aftapningshane (placeret på vandværks- siden af  måleruret) derved kan man ikke vintertømme husets vandrør! Åbn beskrivelse her

(”Vandværkssiden”= er hvor vandmåleren er plomberet - Er der tvivl? så spørg jeres VVS montør)

 

 

Rindby Strand Grundejerforening: www.rsg-fanoe.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-01-23: Uddrag af udsendelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Orientering om ledningsnettets tilstand.

Ledningsnettet er anlagt fra 1960 og årene frem.

I løbet af det første år var der en overvældende stor interesse for at blive tilkoblet vandværket – så ved udgangen af 1961 var der allerede ca. 1000 tilslutninger.

I vandværkets protokoller kan ledningsnettets problemer findes i 1969, da det er omtalt på generalforsamlingen, at der er utætheder.

Vi er i dag klar over, at en stor del af utæthederne er koncentreret omkring de gamle stophaner.

 

 På billedet af denne stophane kan ses, at en utæthed mellem stophanen og det gamle jernrør, som stophanen var påskruet har udviklet sig til, at vandudsivningen gennem årene har bortslebet dele af stophanens messinghus.

 Ligeledes er der problemer med ledningsnettets forgreninger og samlinger, da disse plastbeklædte aluminiumskoblinger, som på grund af korrosion deformeres, således samlingerne ikke længere er tætte.

Rindby vandværk: Vandleverance 2000 -> 2004 

Vand leverance

2000 /m3

2001/ m3

2002/ m3

2003/ m3

2004/ m3

Januar

6.457

5.977

6.650

8.334

6.715

Februar

6.949

6.820

5.606

8.593

6.593

Marts

7.912

7.783

8.552

6.717

6.611

April

10.007

10.018

9.052

9.590

9.466

Maj

7.449

9.550

9.696

9.572

11.165

Juni

11.139

11.374

11.373

11.597

11.214

Juli

18.468

18.024

18.015

17.431

17.511

August

13.562

14.465

14.928

16.428

15.538

September

8.749

9.218

9.786

10. 853

10.099

Oktober

8.950

11.177

10.932

11.394

10.441

November

5.744

6.824

5.497

7.682

6.653

December

5.744

6.307

6.289

7.176

5.970

I alt/ år:

111.180

117.537

116.376

125.347

117.946

Solgt H2O

71.492

75.780

73.242

78.540

69.685

Vandspild

39.688

41.757

43.134

46.807

48.261

 

 

 

 

 

 

Spild i %

35,70 %

35,53 %

37,06

37,34 %

40,92 %

  

Rindby vandværk:   vand,  månedsleverance:

 

 

Forbrug m3

Max. m3

Dato

Min. m3

Dato

Natforbrug

Pr. time

Nov.-2003

7.682

325

1.11

202

22.11

 

Dec.

7.176

332

31.12

166

17.12

 

 

 

 

 

 

 

 

jan. 2004

6.715

328

01.01

180

14.01

 

Febr.

6.593

377

05.02

152

26.02

 

Marts

6.611

270

27.03

156

04.03

 

April

9.466

525

09.04

233

19.04

 

Maj

11.165

497

21.05

269

03.05

 

Juni

11.214

437

19.06

271

07.06

 

Juli

17.511

658

22.07

418

01.07

 

August

15.538

595

07.08

364

31.08

 

September

10.099

405

04.09

266

29.09

7 m3

oktober

10.441

454

12.10

264

31.10

7 m3

november

6.653

274

06.11

196

30.11

6 m3

december

5.970

287

31.12

144

16.12

5 m3

 

Økonomiske konsekvenser af vandspildet :

Vandspild på ledningsnettet:

Økonomien heraf: è (afrundet)

Køb af vand i 2004: 117.946 m3

90% af 118.000 m3 vand:106.200 m3

Solgt vand iflg. forbrugsmålere: 69.685 m3

Solgt vand iflg. Forbrugsmålere69.685 m3

Vandspild: 48.261 m3

Statsafgift af è è è36.515 m3

=> Vandspild i %:40,92 %

Statsafgift: 36.515 x kr. 5,00:182.575 kr.

Køb af 48.261 m3 vand: 140.922 kr.

Penge, direkte ud i sandet: 323.497kr.

(1550 brugere)=kr. 210,-/bruger

 

 

Skønnet budget over egenfinansiering i renoveringsperioden pr. år:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuværende indtægter:

 

 

 

 

 

 

Salg af vand

70.000

m3 a' kr.

7,80

 

 

546.000

Fast afgift pr. husstand

1.550

stk. a' kr.

650,00

 

 

1.007.500

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

1.553.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsudgifter:

 

 

 

 

 

 

Køb af vand

120.000

m3 a' kr.

2,95

 

 

354.000

Statsafgift svind > 10%

38.000

m3 a' kr.

5,00

 

 

190.000

Administration m.v.

 

 

 

 

 

200.000

Reparationer og diverse

 

 

 

 

317.000

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

1.061.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskud

 

 

 

 

 

 

492.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Renoveringsbidrag:

 

 

 

 

 

 

Betaling pr. husstand

1.550

stk. a' kr.

650,00

 

 

1.007.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibel til renovering

 

 

 

 

1.500.000

 

Skønnet budget for afbetalingsperioden pr. år:

2009

2013

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

 

 

Salg af vand

70.000

m3 a' kr.

7,80

546.000

546.000

546.000

Fast afgift pr. husstand

1.550

stk. a' kr.

650,00

1.007.500

1.007.500

1.007.500

Renoveringsbidrag pr.hus

1.550

stk. a' kr.

650,00

1.007.500

1.007.500

1.007.500

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

2.561.000

2.561.000

2.561.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsudgifter:

 

 

 

 

 

 

Køb af vand

75.000

m3 a' kr.

2,95

221.250

221.250

221.250

Reparationer og diverse

 

 

317.000

380.000

445.000

Statsafgift svind > 10%

0

m3 a' kr.

5,00

0

0

0

Administration m.v.

 

 

 

200.000

200.000

200.000

Renter

 

 

 

 

340.000

204.000

34.000

Afdrag

 

 

 

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

2.078.250

2.005.250

1.900.250

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskud

 

 

 

482.750

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-10-14: Kontrol af vandmålere
Vandmålerne er udlånt af vandværket og vil med mellemrum blive kontrolleret/udskiftet. Vandmålerne skal være let tilgængelige, således at aflæsning/udskiftning kan finde sted. Ved udskiftning af vandmålere vil berørte vandbrugere blive orienteret herom pr. brev. Retningslinjer for kontrol/udskiftning af vandmålere er fastsat af folketinget.

    

 


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk